ผู้บริหารและพนักงานเอเบสท์ถ่ายรูปรวมกันในกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

อบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ทางบริษัทเอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เบื้องต้นในการรับมือ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อพบเจอกับอัคคีภัยได้  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงเขตบางขุนเทียนที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนักงานเอ.เบสท์ และขอบคุณพนักงานเอ.เบสท์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการซ้อมอพยพดับเพลิงครั้งนี้